GRUPA BTI GUMKOWSKI
 

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka BTI Gumkowski Sp.zo.o.Sp.k. zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacyjno-marketingowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom,podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 

3) Podanie danych jest niezbędne do wykonania obowiażków prawnych ciążących na administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest ich skuteczne wykonanie,

 

4) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią, rozumiem i akceptuje jej warunki.